خورشید

آخرین نظرات
  • ۲ ارديبهشت ۹۳، ۱۸:۵۶ - دانش اموز
    very bad
کسب درآمدنمونه سوالات و آموزش دروس در ادامه ی مطلبدرس یــک


هدف

یادآوری و خلاصه قواعد سال اول و دوم راهنمایی می باشد.

 

کلمات عربی سه قسم هستند:

۱ – اسم

۲ – فعل

۳ – حرف

 

 

الف ) تقسیمات اسم:

۱ – مذکر حقیقی ( رَجُل )، مذکر مجازی ( کتاب )، مؤنث حقیقی (اِمرأة)

۲ – علامت های مؤنث

ة = فاطمة – حدیقة

ی = کبری – دنیا

اء = زهراء – صحراء

۳ – مفرد = صادق – صدیق – صادقه – صدیقه

۴ – مثنی = (انِ – یْنِ) ¬ صادقانِ – صادقتانِ – صادقَینِ – صادقَتینِ

۵ – جمع = سالم – مکسر

 

الف – جمع سالم :

مذکر (ونَ – ینَ) = صادقونَ – صادقینَ

مؤنث (ات) = صادقات

ب – جمع مکسر :

صدیق = أصدقاء

مَدْرسَه = مدارس

 

 

ب ) تقسیمات فعل:

۱- ماضی         ۲ – مضارع

 

۱ – ماضی:

- بیشتر صیغه های فعل ماضی از یک ریشه سه حرفی ساخته می شوند.

- با اضافه کردن علامتهای گوناگون (ضمایر) به آخر این ریشه، صیغه های مختلف ساخته می شود.

برای بیشتر این صیغه ها، علامت ها و یا ضمیرهای متصل وجود دارد.

 

 

علامتهای فعل ماضی

 

۱ - مفرد

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

_____

تْ

تَ

تِ

تُ

 

 

 ۲ – مثنی

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

ا

تا

تُما

تُما

نا

 

 

۳ – جمع

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

وا

نَ

تُم

تُنَّ

نا

 

 

۲ – مضارع:

۱ – تعدادی از فعلهای مضارع با «ی» شروع می شوند.

۲ – همه صیغه های مخاطب با حرف «ت» شروع می شوند.

۳ – دو صیغه از صیغه های فعل مضارع با «أ» و «ن» شروع می شوند و در آخر آنها نیازی به ضمیر نیست.

علامت مضارع ی،ت،أ،ن + ریشه ی فعل + علامت صیغه ها ان، ون،ین، ن Ü فعل مضارع.

 

 

ترجمه درس اول قصر شیشه ای

- برای سلیمان (ع) لشگر نیرومندی از انسان و پرنده و حیوان بود.

- روزی از روزها

- سلیمان برای پرس و جو کردن لشگرش خارج شد ... پس با دقت نگاه کرد و پرسید:

- هد هد کجاست ؟

- پرندگان: سروَر ما ! ... اکنون برای کاری رفت.

- سلیمان (ع) از غیبت هد هد خشمگین شد.

- پس از ساعتها هد هد بازگشت.

- سلیمان: ای هدهد کجا رفتی؟

- هدهد: ای سرور من! چیز عجیبی کشف کردم!

- چه کشف کردی؟

- زنی را یافتم که در مملکت سبا فرمانروایی می کند و لشگر نیرومند و بزرگی دارد و مردم در آن، خورشید را می پرستند و برای غیر خدا سجده می کنند.

- عجیب است ... آیا راست می گویی؟

- بله ... بله ... سرور من.

- پس سلیمان (ع) نامه ای برای ملکه «سبا » نوشت:

- ملکه: این نامه ایست که می خواهد دینمان را ترک کنیم.

- وزیران، ما نیرومند هستیم و ترسی بر ما نیست.

- ملکه: نه ... نه ... من به سوی او می روم.

- همانا پادشاهان چون به شهری در آیند در آنجا فساد ایجاد می کنند.

- سلیمان: ای جماعت! من از شما تخت ملکه سبا را قبل از رسیدنش می خواهم! سپس سلیمان (ع) دستور ساختن قصری شیشه ای را بر روی آبهای دریا دارد.

- ملکه در قصر شیشه ای:

- عجیب است ... این تخت من است ... !

- این آب است ... این دریاست ...!

- من اکنون غرق می شوم ...!

- سلیمان: نه ... نه ... این شیشه است. آب نیست ... !!

- ملکه: این معجزه است.

- پس به آسمان نگاه کرد و گفت:

- پروردگارا ! به درستی که من به خودم ظلم کردم. همراه سلیمان به خداوند که پروردگار جهانیان است تسلیم شدم.

 

 

کلمات جدید

إذا = زمانی که، هنگامی که

أسلَمْتُ = تسلیم شدم

و أسلمت مع ... = همراه سلیمان در برابر خدا، پروردگار جهانیان تسلیم شدم.

أغسدوا = فاسد کردند، فساد ایجاد کردند.

إنّ الملوک ... = پادشاهان چون به شهری در آیند در آن جا فساد ایجاد می کنند.

أقویاء = ج قویّ : نیرومند

تَحْکُم = حکومت می کند

تَفَقُّد = پرس و جو کردن، جویا

زجاج = شیشه

عَرْش = عرش، تخت

غَضِب = عصبانی شد، خشمگین شد

غیاب = غائب بودن، حاضر نبودن

کتاب = نوشته، نامه

کشفتُ = کشف کردم، پی بردم

مَلَکا = بزرگان

ملوک = ج مَلِک: پادشاه

میاه = ج ماء: آب

وصول = رسیدن

یعبدون = پرستش می کنند

 

 

تمرین های درس اول

1- با توجه به متن درس پاسخ صحیح را با علامت مشخص کنید:

الف ) هل فَهِمَ سلیمانُ (ع) لغةَ الهُدهُدِ ؟

۱ – نعم                               ۲ – لا 

ب) الی این ذَهَبَ الهُدهُد ؟

۱ – ذَهَبَ الی مملکة سَبَا           ۲ – ذَهَبَ إلی الغابَةِ

ج ) ماذا طَلَبَ سلیمانُ (ع)

۱ – طَلَب الهُدهُد                    ۲ – ذَهَبَ إلی الغابةِ

د ) کیف کانت مملکةُ سَباً ؟

۱ – کانت قویة                      ۲ – کانت صیغةِ

 

2 - کلمات درست را در مقابل معنی آنها بگذارید.

الف ) یافتم ×                             ۱- ساُلنا

ب ) پرسیدیم                              ۲- ترجعانِ

ج) نوشتند (جمع مذکر )                ۳ – تأمر

د ) عبادت می کنند (مثنی مذکر)       ۴ – وجدتُ

ه) دستور می دهی (مذکر)             ۵ – کتبوا

م) خارج می شوید (جمع مونث)       ۶ – یعبدانِ

ی) باز می گردید (مثنای مونث)       ۷ – تخرجنَ

 

3 - گزینه صحیح را انتخاب کنید:

الف ) انتِ وجدتَ 

ب ) هما ینظران 

ج ) نحن، یأکلون 

د ) هم، ظهرنا  

 

4 - کلمات زیر را در مکانهای مناسب قرار دهید:

(کَشَفْتُ – الملوک – أفسدوها – ظَلَمْتُ – غَضِبَ – أسَلمْتُ )

الف ) لَقَد .... شئیاً عجیباً .

ب ) انّ ... إذا دَخلوا قَریةً .

ج ) رَبِّ إنی ... نفسی و ... مَعُ سُلیمان للّهِ ربِّ العالمین.

د) ... سلیمان (ع) الغیاب الهُدهد !

 

5 - کدامیک از ترجمه های زیر درست است ؟

الف ) یَعْبدونَ الشَّمسَ و یَسجُدونَ لِغیْرالله .

۱ – خورشید را می پرستند و برای غیر خدا سجده می کنند

۲ – خورشید را عبادت می کردند و برای غیر خدا سجده کردند

ب ) أنا أسْجدُللّه ربُ العالَمینَ.

۱ – ما خدای جهانیان را می پرستیم

۲ – من برای خداوند پروردگار جهانیان سجده می کنم

ج ) فَرَجع موسی ألی قَومهِ .

۱ – پس موسی (ع) به سوی مردم خود باز می گردد

۲ – پس موسی (ع) به سوی قوم خود بازگشتپاسخها:

 

درس ۱

الف

ب

ج

د

ه

م

ی

تمرین۱

۱

۱

۱

۱

 

 

 

تمرین2

۴

۱

۵

۶

۳

۷

۲

تمرین3

 

Ö

 

 

 

 

 

تمرین4

۱

۲-۳

۶-۴

5

 

 

 

تمرین5

۱

۲

۲

 

 

 

 
درس دو

هدف

یاد دادن اوزان و حروف زائد وزنهای (فاعل – مفعول – فعیل ) می باشد.

 

قانون

در هر کلمه سه حرفی: حرف اول «فاء الفعل» - حرف دوم «عین الفعل» - حرف سوم «لام الفعل» نام دارد.

حروف اصلی فعل را این حروف تشکیل می دهند:

ف – ع – ل      مانند : ذهب – نصر – کشف – نظر و ...

ریشه فعل از فعل گرفته می شود ¬ ن – ص – ر

 

الف – (فاعل)

-برای ساختن «فاعل» باید حرف الف را میان ف و ع آورد تا فاعل ساخته شود:ف– ا– ع– ل

- در وزن فاعل جای حروف ف – ع – ل ثابت است ولی هر حرف دیگری می تواند به جای آنها بیاید، ولی «ا» هم مکانش ثابت است و هم خودش مانند: فاعل – ناصر

- وزن فاعل ریشه های سه حرفی را به مفهوم «صفت فاعلی» تبدیل می کند، مانند:

عالم – قادر – عابد – راحم     ¬      ریشه: علم – قدر – عبد – رحم

 

ب – ( فعیل )

- برای ساختن «فعیل» نیز باید به فعل، بین دو حرف ع و ل حرف «ی» اضافه کرد: ف – ع – ل

-وزن «فعیل» کلمات سه حرفی را به مفهوم«صفت مطلق»تبدیل می کند: ف– ع– ی– ل

مانند : علیم – قدیر – عبید – رحیم      ¬     ریشه: علم – قدر – عبد – رحم

 

ج – (مفعول)

- برای ساختن مفعول باید حرف «م» را اول فعل و قبل از «ف» بیاوریم و حرف «و» را بین ع و لام بیاوریم.

حروف ثابت: م – و                                حروف اصلی: ن – ص – ر 

مفعول  م – ف – ع – و – ل          ¬        منصور م – ن – ص – و – ر

وقتی ریشه سه حرفی بر وزن مفعول در می آید مفهوم (صفت مفعولی) پیدا می کند.

مانند : منصور – معبود – معلوم – مقدور     ¬     ریشه : نصر – عبد – علم – قدر

 

 

نکته

· در اغلب کلمات عربی معمولاً سه حرف اصلی وجود دارد.

· با افزودن حروف زائد، وزن جدید ساخته می شود.

· هر یک از کلمات عربی دارای آهنگ یا وزن خاصی هستند.

 

ف    ع      ل

ف    ا     ع    ل

م   ف  ع   و   ل

  فعیل – نصیر

فاعل  – ناصر

مفعول  – منصور

ن ص ی ر

ن    ا   ص   ر

م  ن  ص   و   ر

 

 ترجمه درس مخفیانه گوش کردن

در خیمه فرماندهی دشمن

- ای فرماندهان! ای آقایان! روحیات سربازان ضعیف است.

- ما نیازمند یک حمله سریع به نیروهای دشمن هستیم.

- یکی از فرماندهان: بله، بله ... خوب است.

- آفرین بر تو ... این یک فکر خوب است ... !

- اما آقای من ...

- ما به اطلاعاتی از مکانهای دشمن نیازمندیم.

- سخنت درست است.

- پس سرباز دشمن شب هنگام برای به دست آوردن اطلاعات رفت.

- و بعد از یک ساعت به مکان نیروهایمان رسید.

- در خیمه فرماندهی نیروهای ما

- ای برادران

- ما زمان زیادی است که در این منطقه هستیم.

- و اکنون تعداد رزمندگان کم است.

- بیشترشان در سنگرها به سختی زخمی هستند.

- من مسؤول هستم.

- پس بر ما واجب است که امشب برگردیم.

- و ما از راه دریا برمی گردیم اگر خدا بخواهد.

- سرباز دشمن به خاطر این اطلاعات سّری شاد شد.

- از گرگ صحرا به عقاب صحرا

- بله ... بله ... می شنوم.

- آقای من ... آقای من ... خبرهای مهم ... خبرهای خیلی مهم است.

- چند لحظه قبل این سخنان را شنیدم.

- تعداد رزمندگان زیاد است.

- و آنها بسیار شاد هستند.

- اسم فرمانده عملیات مسعود است و آنها امشب حمله می کنند.

- آنها از راه دریا پیشروی می کنند.

- شنیدی آقای من ... شنیدی ؟!

- بله ... بله ..

- تمام

- از عقاب صحرا به مقر فرمانده

- حمله نزدیک است.

- عقب نشینی ... عقب نشینی ... بسرعت ... بسرعت !

 

 


کلمات جدید

أحد = یک

أحد الامراء = یکی از فرماندهان

اُحسنتَ = آفرین

اِستراق = سرقت کردن

استراق السّمع = مخفیانه گوش دادن

الذین = کسانی که

أمر = کار

اُمَراء = ج  امیر. فرمانده

اِنسحاب = عقب نشینی

أنعمتَ = نعمت دادی

جنود = ج جُند. جندی: سپاه

حاجة = حاجت، نیاز

نحن سجاجة = ما نیازمندیم ، نیاز داریم

حَسَن = خوب، نیک

خیمة = خوب است، بسیار خوب

راجِعون = برگردانندگان، برگشت کنندگان

سادة = ج سید: آقا

سمیع = شنوا

صراط = راه

علیم = دانا، آگاه

عَلَینا = برماست، بر ما لازم است

غالب = چیره، مسلط

قادم = آینده، در حال آمدن

قادمون = در حال آمدن

قریب = نزدیک

قیادة = رهبری، فرماندهی

مقاتلین = رزمندگان

معنویات = ج  معنویة. روحیه

مغصوب = مورد غصب واقع شده

مواضِع = ج  موضع. مکان

نهار = روز

 

 


تمرین های درس دوم

1- با توجه به متن درس پاسخ صحیح را با علامت مشخص کنید.

الف ) مَن کانَ فی خَیْمةِ قیادة العدوِّ؟

۱ – الجنود                         ۲ – أمَراءُ الجیش

ب ) کیف کان جندیُّ العدوّ ؟

۱ – ثقیل السّمع                    ۲ – حَسَن السُمْع

ج ) متی کانَ وقّتُ الرّجوعِ ؟

۱ – نهاراً                           ۲ – لیلاً 

د) هل کانَ الْهُجومُ قریباً ؟

۱ – نعم                             ۲ – لا

 

2- کلمات هم وزن و هم آهنگ را در مقابل هم قرار دهید:

الف ) کَتَبَ                     ۱ – یَخْرجُونَ

ب) تَفَقُّد                         ۲ – عَبْد

ج) وصول                      ۳ – تَعْبُدُ

د) یعبُدون                       ۴ – کحول

ه) تَصْدُقُ                        ۵ – طریق

و ) شمس                       ۶ – تَقَبّل

ی) عجیب                       ۷ – رَجَعَ

 

3- وزن و آهنگ کلمات زیر را در مقابل آنها بنویسید؟

۱ – هُجوم = ....

۲ – ضعیف = ....

۳ – مَغْرِب = ....

۴ – تَصْدیق = ....

۵ – معلوم = ....

 

4- در آیات زیر کلمات هم وزن با «فَعَلَ» «فَعیل» «مفعول» «فاعل» را مشخص کنید:

۱ – صِراطَ الذینَ اَنْعَمْت َ علیهِم غَیرِ الَمَغضوبِ علیهم.

۲ – والله غالِبُ علی اُمْرِه .

۳ – صَدَقَ اللّه و رسولُه .

۴ – إن اللّه سمیعُ علیم.

۵ – مَن عَمِلَ صالحاُ فَلِنَفْسِه.

 

 

 

پاسخها:        

 

درس 2

الف

ب

ج

د

ه

م

ی

تمرین۱

۲

۱

۲

۲

 

 

 

تمرین2

7

6

4

1

۳

1

5

تمرین3

فُعول

فَعِل

مَفعِل

تفعیل

مفعول

 

 

تمرین4

مغصوب

غالب

صَدَقَ

سمیع -علیم

عَمِل

 

 
درس سوم

هدف

یاد دادن اسماء استفهام و کاربرد آنها و چگونگی منفی کردن جمله به وسیله «ما» نافیه و «لا» می باشد و همچنین طرز درست کردن فعل آینده.

قانون

بخش اول : منفی کردن

به مثالهای زیر توجه کنید:

۱ – ذهبوا (رفتند) = ما ذهبوا (نرفتند)

۲ – تذهبون (می روید) = لا تذهبون (نمی روید)

 

· فعل اول ماضی است و همانطور که مشاهده می کنید برای منفی کردن فعل ماضی، کافیست که به اول آن (ما) اضافه کنیم و برای منفی کردن فعل دوم که مضارع است حرف (لا) را در اول آن بیاوریم.

· نتیجه:

- حرف (ما) را که فعل ماضی را منفی می کند (ما) ی نافیه (منفی کننده) می نامند.

- حرف (لا) که فعل مضارع را منفی می کند (لا) ی نفی و فعل مضارع منفی، فعل نفی نامیده می شود.

 

چگونه فعل آینده می سازیم؟

· ما دو نوع فعل آینده داریم: یکی فعل آینده نزدیک است و دومی فعل آینده دور:

     تسعلمون – سوف تعلمون

-  با آوردن حرف (سَ) بر سر فعل مضارع، فعل آینده نزدیک ساخته می شود.

 مانند : سَتعلمونَ (بزودی خواهید دانست)

-  با آوردن (سوفَ) بر سر فعل مضارع ،فعل آینده دور ساخته می شود.

مانند : سَوفَ تعلمونَ (در آینده خواهید داشت)

 

 

بخش دوم: استفهام

به کلمات استفهامی همراه با شرحی از هر کدام توجه کنید:

 

 

کلمه پرسشی

معنی

از چه می پرسد؟

پاسخ مناسب چیست

1

هَلْ (أ)

آیا

منفی یا مثبت بودن جمله یا خبر

نعم : آری  لا : خیر

2

مَنْ

چه کسی؟ چه کسی را

شخص انسان

نام یا صفت یا شغل شخص

3

ما -  ماذا

چه چیزی – چه چیزی را

حیوان یا اشیاء یا انجام دادن کاری

نام یا صفت چیزی یا بیان یک فعل

4

کیف

چگونه- چطور

حالت شخص حیوان یا اشیاء نحوه و چگونگی انجام یک فعل

بیان حالت (قید حالت) کیفیت انجام یک فعل

5

اَینَ

کجا

مکان کسی یا چیزی

مکان انجام فعلی

محل قرار گرفتن کسی یا چیزی

قید مکان

 6

متی

چه وقت

زمان انجام فعلی

قید زمان

 

 


ترجمه درس چوپان کوچک

کودک تنها است.

او در کلبه است.

چه کنم ؟ من گرسنه هستم.

خانواده ام فقیر هستند.

در این لحظه صدایی شنید.

پس از کلبه خارج شد.

ای کودک آیا می توانی کاری انجام بدهی؟

من ... من ... بله بله ... حتماً ... من نیرومند هستم ...

چراندن گوسفندان دشوار است! تو کودک هستی ...!

نه ... نه ... آقا من می توانم.

در صحرا ناگهان، گوسفندی گم شد.

کجا رفتی ؟

آیا گرگ او را خورد ؟

آه ... چه کنم؟!

به سرعت رفت پس او را بین علفها پیدا کرد.

و اما در غیبت او گرگی آمد و گوسفندی را دزدید.

گریان به روستا بازگشت و گفت:

غفلت نکردم! تنبلی نکردم! گوسفندان را رها نکردم!

در خانه

آقا ... آقا گرگ ... گرگ

چه ؟ !

گرگ ... ببخشید ... آقا

تو با دقت کار نمی کنی.

و در زمان معین بر نمی گردی...

و کودک را به سختی زد.

خبر به پیامبر (ص) رسید.

پس بسیار اندوهگین شد.

ای مرد! آیا کودک می تواند با یک حیوان وحشی رو در رو شود؟!

آیا چیز غیر ممکن را می خواهی؟

کودک آمد در حالی که آثار اشک بر چشمش بود.

پس پیامبر به مرد نگاه کرد.

سپس گفت: به درستی که خدمتگزاران شما برادرانتان هستند.

پس مرد بسیار شرمنده شد.

و به خاطر عملش پشیمان شد.

 

 

کلمات جدید

إخوان = ج  أخ :  برادر

أسْرَة  = خانواده

أعشاب  = ج عشب: گیاه، علف

أغنام  = ج  غنم : گوسفند

أمثال  = ج مَثَل: مثال، نمونه

اولیاء   = ج ولی: دوست، دوست خدا

باکیه  = گریان

تقدر = می توانی

جامعة  = گرسنه

خجل  = خجالت کشید، شرمگین شد

خَدَم  = خدمتکار

دَفَع  = پرداخت

دموع  = ج دمع: اشک

راعیه  = چوپان

سرْح  = چراندن

عفو  = گذشت، بخشایش

عفواً  = ببخشید

فَقَد  = از دست داد

غَفَلْتُ  = غفلت کردم

کَسْلِتُ  = تنبلی کردم، سستی کردم

کرخ  = آلونک

مُحدّد = معین

نبأ  = خبر

نَعجَة  = میش

 

 

 

تمرینهای درس سوم

تمرین اول

با توجه به متن درس در مقابل پاسخ صحیح علامت بگذارید:

الف) متی سَرَقَ الذّئبُ أحدَ الأغنامِ ؟

۱ – فی حضورِ الطّفلة         

۲ – حینما کان أحَدُ الأغنام بین الأعشاب

ب ) هل کانت الطّفلةُ مقصِّرَةّ ؟

۱ – نعم                 ۲ – لا

ج) أضَرَبَت الطّفلَةُ الرّجلَ ؟

۱ – نعم                 ۲ – لا

د) لماذا قَبِلَت الطّفلَةُ کلامَ الرّجل ؟

۱ – لأنّها تُحِبُ سَرْحَ الأغنام

۲ – لِأنها کانت جامعةً 

 

2- برای سؤوالات ستون «الف» جواب مناسب انتخاب کنید:

    «الف »                                                «ب»

الف – من یَقْراُ                                      ۱ – للشُکرِ

ب _ ما ذا تحملین                                  ۲ – بأدََبٍ

ج – هل تأکلونَ                                      ۳ – مَساء

د – لماذا تَسْجُدُ                                     ۴ – جَبَلُ

ه – کیف تسألین                                    ۵ – إلی المسجد

م – ما ذلک ؟                                        ۶ – نعم

ن – متی ترجِعُ ؟                                   ۷ – الکُتب

و – أین تذهَبُ                                       ۸ – لا

ی – أتحزنینَ                                         ۹ – الطالب

 

3- علامت منفی را در جملات زیر پیدا کنید:

۱ – لِماذا تذکُر نِعمَةُ ربّک ؟

۲ – ما سَألَت المُعلِّمةُ عن النباء.

۳ – هم لا یسعمون قول الحقِّ.

۴ – ما دفع المؤمن زکاة عِلْمِه.

 

4- کلمات زیر را در مکانهای مناسب قرار دهید:

(سمعون – أعلَمُ – خَلَقْتَ – کیفَ )

الف ) ربناّ ما ... هذا باطلاً.

ب) لا ... الغَیْب َ.

ج ) فَهُمْ لا ...

د ) ... ضَربوا لک الأمثال ؟

 

 

 

پاسخها:

  

درس 3

الف

ب

ج

د

ه

م

ن

و

ی

تمرین۱

۲

2

۲

۲

 

 

 

 

 

تمرین2

9

7

6

1

2

4

3

5

8

تمرین3

لا

ما

لا

ما

 

 

 

 

 

تمرین4

3

2

1

4

 

 

 

 

 


نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی