خورشید

آخرین نظرات
  • ۲ ارديبهشت ۹۳، ۱۸:۵۶ - دانش اموز
    very bad
کسب درآمد

مشخصات:

1. جنگ افزاری است خودکار که بوسیله ناظم آتش بصورت خودکار و به ضامن در می آید.

2. با هوا خنک میشود.

3. با فشار مستقیم گاز باروت مسلح می شود.

4. با خشاب 20 تیری تغذیه میشود .

5. بوسیله نفر حمل میشود.

6. دستگاه نشان روی آن بسادگی قابل تغییر و تنظیم است.


مختصات :

1. کالیبر 62/7میلیمتر (30/0اینچ)

2. وزن بدون خشاب 200/4کیلوگرم

3. طول سلاح بدون سرنیزه 5/102سانتیمتر

4. سرعت ابتدایی گلوله در ثانیه اول 800متر بر ثانیه

5. نواخت تیر بطور علمی 500الی600تیردر ثانیه

6. نواخت تیر بطور عملی 120الی150تیر در دقیقه

7. تعداد خان 4 عدد

8. گردش خان از چپ به راست

9. برد موثر بدون دوربین 400متر

10. برد موثر با دوربین 600متر

11. برد نهایی 3500 متر

بیوگرافی کامل اسلحه ژ-3

ماموریت:

تیراندازی برعلیه نفرات دشمن.

 

سازمان وخدمه :

جنگ افزار ژ-3 سلاحی است انفرادی ،دارای یک نفر خدمه و برابر جدول سری ام در کلیه رسته ها.

 

 

 

انواع تفنگ ژ-3:

دونوع مختلف داریم:

1. با قنداق تاشو (به منظور سهولت در امر پرش)

2. با روپوش و قنداق پلاستیکی

مقدورات:

1. قدرت زیاد نسبت به تفنگهای مشابه با اندازه طول فشنگ ومرمی.

2. دقت تیر به خاطر طول مناسب لوله.

3. مجهز به دوربین برای استفاده در مسافتهای بیشتر از 400 متر و همچنین مجهز به دوربین دید در شب.

محدودیتها:

1. عدم تغذیه با خشاب بیشتر از 20 تیری بعلت بلندی طول فشنگ.

2. لگد تفنگ نسبت به جنگ افزارهای انفرادی که دارای فشنگ های کوتاهتر است بیشتر است.

3. موارد گیر نسبت به جنگ افزارهای انفرادی بیشتر است.

نامگذاری قطعات:

1. لوله و متعلقات

2. گلنگدن و متعلقات

3. دستگاه چکاننده و متعلقات

4. قنداق و متعلقات

5. روپوش لوله

6. شعله پوش

7. بند

8. خشاب

بیوگرافی کامل اسلحه ژ-3

بازو بسته کردن بطریق زیر است

الف)باز و بسته کردن مختصر جهت نظافت جنگ افزار است که خدمه قبل از تیراندازی به منظور آگاهی از سالم بودن قطعات جنگ افزار انجام می دهد این نوع بازو بسته کردن مخصوص خدمه می باشد.

ب)باز و بسته کردن کامل که مخصوص تعویض قطعات بوده مخصوص افراد فنی است.

ج)باز و بسته کردن مخصوص که شامل تعمیر قطعات ویژه جنگ افزار است که افراد متخصص تعمیراتی مجاز به باز و بسته کردن آنها می باشند.

 

باز و بسته کردن جنگ افزار ژ-3 (برای نظافت)

1. قبل از باز کردن اسلحه را به ضامن کنید.

2. خشاب را بردارید.

3. تفنگ را خالی کنید(دستگیره آتش را به عقب کشانده مطمئن شوید که خزانه خالی است دستگیره را رها کنید و جنگ افزار را رو به هوا گرفته وماشه را بچکانید).

عمل سلاح جنگی

 

تظاهر

عبارت است از ظاهر شدن یک عدد فشنگ در مسیر گلنگدن توسط فشار صفحه خوراک دهنده.

ادخال

عبارت است از هدایت یک عدد فشنگ در مسیر گلنگدن که توسط شاخه های گلنگدن در اثر پیشروی آلات متحرک فشنگ مزبور را در مسیر گلنگدن قرار گرفته توسط شاخه های گلنگدن به داخل لوله هدایت می گرددوعمل ادخال انجام می شود.

بسته کردن

ضمن پیشروی آلات متحرک پیشانی جنگی گلنگدن به ته خزانه لوله چسبیده و عمل بسته شدن انجام می گیرد.بنابراین بسته شدن برخورد پیشانی گلنگدن به ته خزانه لوله می باشد.

چفت شدن

چون در موقع بسته شدن پیشانی جنگی به ته لوله برخورد می کند در این حال بدنه آلات متحرک در اثر فشار فنر ارتجاع هنوز به سمت جلو حرکت می نماید در نتیجه این فشار به هادی سوزن منتقل می گردد و سبب می شود که غلطکهای روی هادی سوزن حرکت نمایند و از داخل گلنگدن خارج می شود و در داخل مقر خود در بدنه قرار می گیرد.

ضربت زدن

در موقع چفت شدن فاصله سوزن وپیشانی جنگی کم می گردد وهنگامی که ماشه می چکانیم چخماق به ته سوزن ضربت زده و نوک سوزن از سوراخ پیشانی جنگی خارج شده و به ته چاشنی فشنگ ضربت می زند.

مرحله دوم

* زمانیکه آلات متحرک در اثرفشار گازباروت به عقب حرکت می نماید اعمال زیر انجام میشود:

رها شدن

فشار گاز باروت به پیشانی جنگی گلنکدن سبب می گردد که غلطکها به مارپیچهای مقر خود برخورد نموده و به داخل گلنکدن برود و در نتیجه به هادی سوزن فشار آورد و فاصله بین گلنکدن متحرک را برقرار می نماید.

باز شدن

جدا شدن پیشانی جنگی گلنکدن از ته خزانه لوله.

مسلح شدن

ضمن عقب نشینی آلات ماهیچه تحتانی آلات متحرک چخماق را به عقب می خواباند ودر نتیجه سرپایه آتش با دهانه عقبی چخماق درگیر میشود و جنگ افزار مسلح میگردد.

اخراج

خارج شدن پوکه از خزانه لوله توسط فشنگ کش.

پرش

پرتاب پوکه بخارج توسط فشنگ پران.
بیوگرافی کامل اسلحه ژ-3

گیر و رفع گیر

عدم تظاهر فشنگ ظاهر نشده و فشنگ داخل خشاب نمی باشد.

1. فنر صفحه خوراک دهنده که ضعیف یا شکسته است.

رفع گیر :فنر صفحه خوراک دهنده تعویض شود.

2. بدنه خشاب فرورفتگی دارد یا خشاب قر شده است.

رفع گیر :خشاب را عوض کنید.

3. خشاب کثیف است و صفحه درمیان آن گیر میکند.

 

عدم ادخال (فشنگ داخل لوله نمیباشد)

1. جان لوله کثیف است.

رفع گیر :جان لوله را تمیز کنید.

2. فنر ارتجاع ضعیف یا کثیف است.

رفع گیر :فنر ارتجاع را عوض کنید.

3. فشنگ کثیف یا معیوب است .

رفع گیر :فشنگ را عوض کنید.

عدم چفت شدن (غلطکها در مقر مربوطه قرار نمگیرد. )

1. دستگیره آتش محکم به جلو رها نشده است.

رفع گیر :مجددا دستگیره ها را به عقب بکشیدو رهاکنید.

2. فنر ارتجاع شکسته یا ضعیف است.

رفع گیر:فنر ارتجاع را عوض کنید.

3. غلطکها شکسته یا معیوب است.

رفع گیر :گلنگدن را عوض کنید.

4. ریلهای بدنه کثیف است.

رفع گیر:ریلهای بدنه را تمیز کنید.

عدم ضربه زدن

1. بدنه ضامن آتش روی ضامن است .

رفع گیر :برگه را از ضامن خارج کنید.

2. فنر چخماق شکسته یا معیوب است.

رفع گیر: آن را عوض کنید.

3. فنر سوزن شکسته یا معیوب است .

رفع گیر :آن را عوض کنید.

4. سوزن شکسته یا معیوب است.

رفع گیر :آن را عوض کنید.

5)مهمات معیوب است.

رفع گیر :فشنگ را خارج کنید و فشنگ دیگری بگذارید.

عدم رها شدن (مرمی از فشنگ رها نمی شود.)

1. چاشنی یا باروت فشنگ فاسد شده است.

رفع گیر :فشنگ را عوض کنید.

2. فشنگ آموزشی می باشد.

رفع گیر :فشنگ را عوض کنید.

3. مرمی معیوب است ودر لوله گیر میکند.

رفع گیر :فشنگ را عوض کنید.

4. لوله کثیف است و گلوله گیر میکند.

رفع گیر:لوله تمیز شود.

5. سر لوله ضربه خورده واز خروج مرمی جلوگیری می کند.

رفع گیر:اسلحه عوض شود.

عدم باز شدن و برگشت

1. غلطکها به علت کثیفی در مقر خود گیر کرده و محکم شده .

رفع گیر:غلطکها را آزاد کرده و تمیز و روغن کاری شود.

2. جان کثیف است.

رفع گیر:جان لوله را تمیز میکنیم.

3. ریلهای بدنه صدمه دیده است.

رفع گیر :برای تعمیر آن اقدام کنید.

عدم اخراج (بوته از داخل جان لوله خارج نمی شود.)

1. فنر فشنگ کش معیوب یا شکسته است.

رفع گیر: فشنگ کش را عوض کنید.

2. فنر فشنگ کش معیوب یا شکسته است.

رفع گیر:فنر آن را عوض کنید.

3. پوکه تغییر شکل داده است.(در داخل جان لوله است)

رفع گیر:پوکه را با سمبه خارج کنید.

4. جان لوله کثیف است.

رفع گیر :جان لوله را تمیز کنید.

عدم پرش پوکه(بخارج پرتاب نمیشود.)

1. فشنگ پران شکسته است.

رفع گیر:فشنگ پران را عوض کنید.

2. محل خروج پوکه آسیب دیده است.

رفع گیر:آن را تعمیر کنید.

3. اسلحه کثیف است و آلات متحرک بخوبی عقب نمی آید.

رفع گیر:اسلحه تمیز و روغنکاری شود.

عدم مسلح شدن(اسلحه مسلح نمشود.)

1. دهانه های چخماق شکسته است.

رفع گیر:چخماق را تعویض شود.

2. پایه آتش معیوب است.

رفع گیر:پایه آتش تعویض شود.

 

خشاب

خشاب تشکیل شده ا ست از:

1. استوانه خشاب

2. صفحه خوراک دهنده

3. فنر صفحه خوراک دهنده

4. صفحه زیرین یا نگه دارنده که بصورت کشوی در زیر خشاب قرار میگیرد که مانع خروج فنر وصفحه خوراک دهنده به بیرون میباشد.

انواع مهمات ژ-3

1. فشنگ جنگی

2. فشنگ مانوری

3. فشنگ گازی(برای پرتاب نارنجک تفنگ)(برد تا150متر)

4. فشنگ مشقی (دارای مرمی فولادی)

روشهای نشانه روی

1. ایستاده

2. بزانو

3. دراز کش

4. نشسته

5. هجومی

قبل از شروع تیر اندازی

1. برای هریک نفر تیر انداز باید یکنفر کمک تعین کند.

2. تیراندازها درخط آتش (دریک صف )وبه فاصله معین حدود فاصله30 پلو در پشت زیلو ایستاده و تفنگ درروی زیلو درجلوی تیر انداز به نحوی به سر لوله جلو یا به طرف سیبل باشد روی زمین قرار گیردو هر کمک به فاصله دو قدم پشت سرتیرانداز قرار میگیرد.

نکته:

تصویر خط نشانه :از روزنه دیده بنوک مگسک زیر خال سیاه تشکیل شده است.

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی